CERTIFICACIÓ

PROCÉS DE CERTIFICACIÓ DE L’IQSGD

El procés d’avaluació i certificació de l’IQSGD és telemàtic, es proporciona al centre educatiu accés a la plataforma digital de l’índex proporcionant-li un formulari electrònic d’acord amb la classificació del centre.

El centre educatiu estarà acompanyat al llarg del procés de certificació a través de reunions telemàtiques i del servei de consulta de dubtes o aclariments. No obstant això, el formulari s’ha construït d’acord amb els paràmetres de viabilitat i assequibilitat.

Un cop el formulari s’ha omplert i enviat, el centre educatiu rebrà la convocatòria a una reunió telemàtica per fer la comprovació de les evidències requerides prèviament i a partir de l’anàlisi de la documentació.

Finalitzat el procés, el centre educatiu rebrà la puntuació obtinguda, la qual donarà lloc a distintiu Violeta o al distintiu Camí al violeta. La validesa de la certificació és de dos anys, transcorregut aquest període, el centre educatiu pot de nou acreditar-se.